Sopimusehdot - Joustovara

YLEISTÄ TIETOA JOUSTOVARA-PALVELUSTA

Joustovara on Kotimaan Energia Oy:n (”Kotimaan Energia”) tarjoama lisäpalvelu asiakkailleen, joilla on voimassaoleva sähkösopimus Kotimaan Energian kanssa. Joustovara-palvelussa asiakkaalle perustetaan Joustovara-tili, jossa asiakas pääsee seuraamaan todelliseen kulutukseen perustuvan laskutuksen tilannetta ja johon asiakkaalta laskutettavat laskut tallentuvat. Palvelu antaa asiakkaalle mahdollisuuden maksaa jatkuvasti toimitettavan sähkön kustannukset joustavasti maksuerissä sähkösopimuksensa voimassaoloaikana. Tilistä lähetetään asiakkaalle säännöllisesti saldotiedot joissa on nähtävissä vastaanotetut laskut ja tehdyt maksusuoritukset, asiakkaan käytettävissä oleva jousto maksuerien maksamisessa, sekä ehdotus seuraavan maksuerän suuruudesta. Asiakas voi suorittaa maksunsa
ehdotettua summaa suurempana tai pienempänä sovitun jouston puitteissa. Palvelu mahdollistaa lisäksi asiakkaalle maksujen suunnittelun ja suorittamisen joustavasti määritellyn jouston puitteissa. Tili ei vaikuta asiakkaan normaaliin sähkölaskutukseen, joka jatkossakin perustuu asiakkaan todelliseen kulutukseen. Suoritukset maksetaan normaaliin tapaan pankkitilin kautta.

SOPIMUKSEN TEKO JA JOUSTOVARA-PALVELUN AVAAMINEN

Joustovara-sopimuksen voi tehdä, kun tiliin voidaan liittää vähintään yksi asiakkaan sähkösopimus. Ennen tilin avaamista, asiakkaalle voidaan tehdä tavanomainen luottotarkistus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Kotimaan Energia edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

PALVELUN HINNOITTELU

Joustovara-palvelu on lisäpalvelu, josta veloitetaan kulloinkin voimassa oleva kuukausimaksu. Hinta vahvistetaan sopimusvahvistuksella. Palvelu laskutetaan sähkösopimuksen laskutuksen yhteydessä. Lisäpalvelun hinta on voimassa toistaiseksi.

LASKUTUS JA MAKSUEHDOT

Saldotiedot ja lasku

Kotimaan Energia toimittaa asiakkaalle säännöllisesti saldotiedot Joustovara-palvelusta, joista ilmenee tilille kohdistetut laskut, ehdotus seuraavan maksuerän koosta, ja tietoa käytettävissä olevasta joustosta maksuerien maksamisessa. Saldotietojen mukana asiakkaalle toimitaan liitteenä tilille kohdistetut todelliseen kulutukseen perustuvat sähkölaskut, sekä muut mahdolliset laskut. Edellä mainittu sähkölasku muodostuu aina asiakkaan todellisen kulutuksen mukaan.

Kuukausittainen ehdotettava maksusumma

Saldotiedoilla asiakkaalle suositellaan maksettavaksi summa, joka perustuu tilin sisältämien sopimusten ennakoituihin vuosikustannuksiin, joista lasketaan laskutuskauden keskimääräinen arvioitu kustannus. Ehdotettu summa voi muuttua vuosikustannusten sekä kulloisenkin joustovaran mukaan.

Kuukausittainen saldo

Saldotiedoilla asiakkaalle kerrotaan, kuinka paljon käytettävissä olevasta joustosta hän on käyttänyt maksuerien maksamisessa. Tämän perusteella asiakas pystyy helposti käyttämään käytettävissä olevaa joustoa maksuerien maksamisessa.

Jouston määrä

Joustolla tarkoitetaan asiakkaan mahdollisuutta maksaa enemmän tai vähemmän kuin Joustovarapalvelun ehdotus seuraavan maksuerän koosta. Jouston enimmäismäärä on kaksi kertaa keskimääräistä kuukausisummaa vastaava summa. Jouston puitteessa asiakas voi suorittaa maksunsa joustavasti erikokoisissa maksuerissä sähkösopimuksensa voimassaoloaikana.

Joustovara-palvelun purkautuminen

Asiakkaan täytyy aina suorittaa maksunsa jouston puitteissa. Tämä tarkoittaa, että asiakas voi joustaa maksuerien maksamisessa yhteensä enintään yllä mainitun enimmäismäärän verran. Mikäli asiakas ei suorita maksujaan jouston puitteissa (eli enimmäismäärä tulee täyteen, eikä asiakas tämän jälkeen suorita maksujaan), Kotimaan Energia lähettää asiakkaalle huomautuksen jouston ylityksestä sms-viestillä ja/tai sähköpostilla. Viestissä annetaan päivämäärä, milloin asiakkaan on tehtävä riittävä suoritus jotta Joustovara-palvelun tarjoamista ei päätetä. Asiakkaalle lähetettävissä viesteissä ilmoitetaan maksettava
summa. Mikäli asiakas ei huomautuksesta huolimatta maksa riittävää suoritusta, Kotimaan Energia päättää Joustovara-palvelun tarjoamisen. Tällöin Joustovara-palvelun saldotietojen mukaiset avoimena olevat laskut laskutetaan uudelleen asiakkaalta normaalin laskutusprosessin mukaisesti.

SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMISAIKA

Joustovara-palvelu on voimassa tilauksen yhteydessä sovitun aloituspäivän mukaisesti. Palvelu on voimassa toistaiseksi ja edellyttää asiakkaan käyttöpaikassa voimassaolevaa Kotimaan Energian sähkösopimusta. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja Kotimaan Energialla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Kotimaan Energialla on oikeus päättää lisäpalvelusopimus, jos asiakas on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia maksu tai sopimusvelvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu Kotimaan Energian kirjallisesti ilmoittamassa
kohtuullisessa määräajassa. Maksujousto-palvelu päättyy automaattisesti, kun tuomioistuin on tehnyt päätöksen Asiakasta koskevan velkajärjestelyn aloittamisesta. Kotimaan Energialla on lisäksi oikeus irtisanoa Maksujousto-palvelu välittömästi, jos riski siitä, että
asiakas ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan on huomattavasti kohonnut tai
asiakas on jättänyt yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa
tarkoitetun hakemuksen tuomioistuimeen.

Joustovara-palvelu on lisäpalvelusopimus eikä korvaa asiakkaan varsinaista sähkösopimusta. Asiakkaan kaikkien Joustovara-palveluun liitettyjen sähkösopimusten päättyessä, päättyy myös sopimus Joustovara palvelusta. Sopimuksen päättyessä, asiakkaan on maksettava kaikki Joustovara-palvelun saldotietojen mukaan auki olevat maksut tai vastaavasti Kotimaan energia palauttaa asiakkaan ylimääräiset suoritukset. Nämä sopimusehdot pysyvät voimassa, kunnes kaikki auki olevat maksut on maksettu.

MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sopimuksen hintaan huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Kotimaan Energia ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta. Kotimaan Energia voi muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sopimuksen muuttamisen perusteet on yksilöity yleisissä Sähkönmyyntiehdoissa (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014) tai niitä korvaavissa vastaavissa alalla käytettävissä ehdoissa, joita sovelletaan asiakkaan ja Kotimaan Energian välisessä suhteessa. Kotimaan Energia ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Jos asiakas ei hyväksy sopimusehtojen muutosta, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimusta ennen kuin muutetut ehdot astuvat voimaan. Muutetut ehdot tai hinnat eivät koske asiakasta irtisanomisaikana.

MUUT EHDOT

Sopimusta tehdessä annat suostumuksesi siihen, että Kotimaan Energia voi tarkistaa luottokelpoisuutesi ja pyytää tarvittaessa ennakkomaksun tai vakuuden ennen sopimuksen alkua.Joustovara-palveluun kytkettävät sähkösopimukset ja lisäpalvelut, ovat tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille, joiden sähkönkäyttö on alle 50 000 kWh vuodessa. Näiden ehtojen lisäksi sopimuksessasi sovelletaan yleisiä Sähkönmyyntiehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja