Sopimusehdot - Identiteettiturva

KOTIMAAN ENERGIAN IDENTITEETTITURVA

TUOTESELOSTE; Voimassa 1.5.2021 alkaen

IDENTITEETTITURVAAN SISÄLTYVÄT PALVELUT

KOTIMAAN ENERGIAN IDENTITEETTITURVAN EHDOT

YLEISET EHDOT; Voimassa 1.5.2021 alkaen
1. YLEISTÄ IDENTITEETTITURVA -TUOTTEESTA

1.1 Sopimusosapuolet

Kotimaan Energian Identiteettiturva on palvelu, jonka Teneri- ty AB (”Tenerity”) tarjoaa Kotimaan Energia Oy:n toimeksiannosta ja joka on tarkoitettu yksinomaan Kotimaan Energian yksityisasiakkaille (kuluttajille) (”Asiakas”).
1.2 Palvelun tarjoaja

Tenerity vastaa yksinomaisesti Identiteettiturvan sisällöstä ja palvelun toiminnallisuuksista. Kotimaan Energialla ei ole pääsyä alla kuvattuun Online-palveluun tai Asiakkaan sen välityksellä Teneritylle toimittamiin tietoihin. Kotimaan Energia ei osallistu alla kuvattujen tietojen väärinkäytösten selvittämiseen tai muihin Identiteettiturvaan liittyvien toimenpitei- den suorittamiseen.
1.3 Palvelun tarkoitus

Identiteettiturvan tarkoituksena on auttaa ennaltaehkäisemään ja havaitsemaan identiteettivarkauksia tai tietojen väärinkäyttöä sekä rajoittaa mahdollisia niistä johtuvia taloudellisia menetyksiä. Asiakas saa neuvoja ja apua identiteettivarkaudesta johtuvien petosten ehkäisemiseen ja havaitsemiseen, sekä apua identiteettivarkaudesta tai tietojen väärinkäytöstä johtuvien taloudellisten vahinkojen rajoittamiseen. Identiteettiturvan käyttö ei kuitenkaan takaa, ettei identiteettivarkautta tapahdu.

2. SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA VOIMASSAOLO

2.1 Sopimuksen tekeminen

Asiakas voi tehdä Identiteettiturvasopimuksen (”Sopimus”) Kotimaan Energian verkkosivuilla, puhelimitse, sähköpostitse tai jollakin muulla Kotimaan Energian hyväksymällä viestintämenetelmällä. Sopimukseen sovelletaan näitä ehtoja (”ehdot” tai ”nämä ehdot”).
2.2 Voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi siitä päivästä alkaen, kun Asiakas on allekirjoittanut sopimuksen Kotimaan Energian kanssa. Asiakkaalla on oikeus käyttää Identiteettiturvaa näiden ehtojen mukaisesti Sopimuksen voimassaolon ajan. Identiteettiturvan aktivoimiseksi Kotimaan Energia lähettää sähköpostiviestin Asiakkaalle siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Asiakas on toimittanut Kotimaan Energialle. Asiakas vastaa siitä, että Kotimaan Energialle toimitettu sähköpostiosoite on oikein.

3. MITÄ PALVELUUN KUULUU?

Identiteettiturva koostuu seuraavista osista:
• Online-palvelu
- koskee Asiakasta
• Tuki havaitun tietojen väärinkäytöksen yhteydessä
- koskee Asiakasta ja Asiakkaan yli 13-vuotiaita lapsia, jotka asuvat kokonaan tai osittain Asiakkaan luona
• Tuki identiteettivarkauden sattuessa
- koskee Asiakasta ja Asiakkaan yli 15- vuotiaita lapsia, jotka asuvat kokonaan tai osittain Asiakkaan luona.
• Vakuutusturva identiteettivarkauden sattuessa
- koskee Asiakasta ja Asiakkaan alle 20-vuotiaita lapsia, jotka asuvat kokonaan tai osittain Asiakkaan luona (ks. ehtojen Osa II).

4. ONLINE-PALVELU

4.1 Tietojen rekisteröinti ja seuranta

Asiakas voi Online-palveluun kirjautuneena rekisteröidä ne tiedot, joita Asiakas haluaa internetissä seurattavan väärinkäytösten havaitsemiseksi. Identiteettiturvan aktivoinnin jälkeen Tenerity aloittaa Asiakkaan rekisteröimän tiedon hakemisen internetistä. Haku tapahtuu sekä internetin näkyvässä osassa että syvässä verkossa (deep ja dark web).
Asiakkaan rekisteröimää tietoa haetaan jatkuvasti, kunnes Asiakas poistaa rekisteröidyt tiedot tai Sopimuksen voimassaolo päättyy näiden ehtojen mukaisesti.
4.2 Varoitus ja yleiskatsaus

Jos Asiakkaan rekisteröimät tiedot löytyvät verkosta, Asiakkaalle lähetetään sähköpostitse varoitusviesti, joka sisältää linkin yleiskatsaukseen. Yleiskatsaus osoittaa, onko kyseessä vähäinen, keskitasoinen vai korkea vaara, ja mitä toimenpiteitä Asiakkaalle suositellaan.
4.3 Tietojen poistaminen

Asiakas on vastuussa Online-palveluun rekisteröityjen tietojen ja Asiakkaalle Identiteettiturvan toteuttamiseksi toimitettujen tulosten poistamisesta. Jos Asiakas ei ole poistanut näitä tietoja kun Identiteettiturvan käyttöoikeus päättyy, tiedot poistetaan pysyvästi ilman erillistä ilmoitusta.
4.4. Rajoitukset

Tenerity ei voi taata, että kaikki tietojen väärinkäyttö tai luvaton käyttö, jota Asiakas haluaa seurata, havaitaan tai että saadut tulokset ovat täydellisiä, tarkkoja tai ajantasaisia.
Asiakas saa antaa vain omia henkilötietojaan tarkkailua varten. Asiakas ei saa rekisteröidä Online-palveluun muiden henkilötietoja.

5. TUKI INTERNETISSÄ VÄÄRINKÄYTETTYJEN TIETOJEN YHTEYDESSÄ

5.1 Ei-toivottu sisältö

Asiakas saa ennaltaehkäiseviä neuvoja, apua ei-toivotun aineiston poistamiseen internetistä ja mahdollisuuden valtuuttaa Tenerity huolehtimaan tietojen poistamisprosessista.
5.2 Identiteettiturva voi olla avuksi esimerkiksi seuraavissa asioissa:

• Ei-toivotut ja/tai loukkaavat kuvat ja videot,
• Loukkaavat kommentit ja uhkaukset,
• Kiusaamiseen liittyvä ja/tai muu häiritsevä sisältö,
• Väärät profiilit sosiaalisessa mediassa,
• Hakkeroidut käyttäjätilit ja sähköpostitilit, ja
• Hakutulosten ja internetistä löytyvien tietojen indeksoinnin kieltäminen.
5.3 Ennaltaehkäisevä neuvonta sisältää:

• Neuvoja ja ohjeita internetin käyttöön,
• Neuvoja lasten internetin käyttöön,
• Neuvoja ja tietoa suojausasetuksista ja käyttöehdoista tunnetuilla verkkosivustoilla,
• Tietoa säännöistä ja oikeuksista, joita sovelletaan internetissä jaettuun materiaaliin, ja
• Ohjeet omien profiilien (ja niihin liittyvien kuvien, tekstin, videoiden) poistamiseen tai piilottamiseen.
5.4 Tuki

Asiakas saa apua epätoivotun aineiston poistamiseen itse internetistä. Tämä sisältää:
• Apua sen selvittämiseen, onko mahdollista vaatia ei- toivotun materiaalin poistamista,
• Ohjeet siitä, miten Asiakkaan konkreettisesti tulee toimia poistaakseen ja siivotakseen ei-toivottua materiaalia, joka on julkaistu internetissä,
• Tietoa väärien profiilien poistamisesta ja käyttäjätilien siivoamisesta,
• Ohjeita siihen, mitä argumentteja Asiakas voi esittää verkkosivustoa vastaan ja mitä Asiakas voi vaatia voimassa olevien ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti.
5.5 Käsittely

Tenerity ottaa tapauksen käsiteltäväkseen Asiakkaalla on mahdollisuus valtuuttaa Tenerity käsittelemään yksittäisen tapauksen, Kotimaan Energian toimeksiannosta, epätoivotun aineiston poistamiseksi. Prosessin kulun määräävät Asiakkaan omat toiveet, Asiakkaan tietämys, tapauksen monimutkaisuus ja pääsy internetiin.
Käsittely sisältää sen, että:
• Tenerity ottaa yhteyttä verkkosivuston omistajiin pyytäen heitä poistamaan Asiakasta koskevat ei- toivotut ja/tai loukkaavat tiedot/kuvat ja henkilötiedot, ja
• Tenerity seuraa ja varmistaa, että tiedot todella poistetaan.

5.6 Käsittelyn edellytykset:

• Tenerity saa Asiakkaalta valtakirjan (katso kohta 8 alla),
• Verkkosivusto on luonteeltaan sellainen, että Tenerityllä on sinne pääsy,
• Tenerityllä on pääsy ei-toivottuun materiaaliin (esimerkkejä rajoitetusta aineistosta voi olla suljettujen ryhmien sisältö sosiaalisessa mediassa), ja
• Suurin osa verkkosivuston sisällöstä on kirjoitettu joko ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi, suomeksi tai englanniksi.

6. IDENTITEETTIVARKAUDEN UHRIN TUKI

6.1 Identiteettivarkauden määritelmä

Identiteettivarkaus tarkoittaa tilannetta, jossa kolmas osa- puoli käyttää Asiakkaan henkilöllisyyttä ja/tai tunnistautu- misvälinettä ilman Asiakkaan suostumusta petoksen tai muun sellaisen rikoksen tekemiseen, josta voi aiheutua Asiakkaalle taloudellista vahinkoa. Kyse voi olla esimerkiksi lainan tai luottokortin hakemisesta, pankkitilin avaamisesta, tavaroi- den tilaamisesta tai matkapuhelinliittymän rekisteröimisestä Asiakkaan nimissä.
6.2 Henkilöllisyystodistuksen määritelmä

Henkilöllisyystodistuksella tarkoitetaan kaiken tyyppisiä tunnistautumisvälineitä, joilla voidaan varmistaa Asiakkaan henkilöllisyys, esimerkiksi henkilötunnus, allekirjoitus, passi tai muu henkilöllisyystodistus. Maksukorttipetosta, kuten skimmausta tai PIN-koodin väärinkäyttöä, ei katsota identiteettivarkaudeksi.

6.3 Ennaltaehkäisy

Tenerity neuvoo Asiakasta, Kotimaan Energian toimeksiannosta, puhelimitse tai sähköpostitse, kuinka Asiakas voi vähentää henkilöllisyysvarkauksien riskiä ja miten Asiakas voi havaita ja rajoittaa seurauksia.

6.4 Havaitseminen

Jos Asiakas epäilee identiteettivarkauden tapahtuneen, Tenerity, Kotimaan Energian toimeksiannosta, auttaa Asiakasta hankkimaan tietoja esimerkiksi luotonantajilta ja luottotie- toyrityksiltä, jotta voidaan kartoittaa, onko kyseessä identiteettivarkaus ja onko tilanne johtanut petokseen tai petoksen yritykseen.
6.5 Rajoittaminen

Tenerity, Kotimaan Energian toimeksiannosta, ryhtyy tarvit- taviin toimenpiteisiin Asiakkaan puolesta petoksen seurauksien rajoittamiseksi ja mahdollisten taloudellisten tappioiden ennaltaehkäisemiseksi.

Esimerkkejä toimenpiteistä:
• Osoitteenmuutoksen eston asettaminen
• Luottokiellon asettaminen luottotietoyhtiölle
• Oikeudettomien maksuvaatimusten kiistäminen ja torjumi- nen,
• Perusteettomien luottotietomerkintöjen poistaminen luot- totietokannoista.

6.6 Puhelinpalvelu

Asiakkaalla on käytössään Tenerityn puhelinpalvelu 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä. Erikoisneuvonantajat ovat tavoitettavissa arkisin klo 09:00-17:00.
6.7 Identiteettiturvan identiteettivarkaustuki osa edellyttää, että:

• Asiakas ilmoittaa petoksesta Teneritylle heti, kun identiteettivarkaus on havaittu tai sitä epäillään (katso yhteys- tiedot alla kohdasta 14),
• Tenerity saa valtakirjan Asiakkaalta (katso kohta 8 alla),
• Asiakas tekee rikosilmoituksen heti, kun identiteettivarkaus on havaittu,
• Asiakas toimittaa Teneritylle kopion poliisille tehdystä rikosilmoituksesta,
• Asiakas toimittaa Teneritylle oikeat tiedot ja saatavilla olevat dokumentit olosuhteista, joilla on merkitystä tilanteen kannalta.
6.8 Mitä palvelu ei kata? - Identiteettivarkaus

• Identiteettivarkautta, joka liittyy Asiakkaan ammatinharjoittamiseen tai viranhoitoon,
• Sellaisiin oikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä tai muiden sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, joita yleensä hoitaa asianajaja tai muu oikeudellinen avustaja,
• Kustannuksia, jotka liittyvät Asiakkaan palkkaamaan oikeudelliseen avustajaan (nämä kustannukset voidaan jois- sain tapauksissa kattaa Asiakkaan kotivakuutuksesta),
• Identiteettivarkautta, joka on syntynyt Asiakkaan tekemän rikoksen seurauksena,
• Identiteettivarkaudesta Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneita taloudellisia tappioita/kustannuksia*
• Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevien velkojien vaatimuksia, joita ei ohjata suomalaisen perintätoimiston tai oikeuslaitoksen kautta.
* Identiteettiturva-palvelu sisältää AmTrust-vakuutusyhtiön myöntämän vakuutuksen (ks. ehtojen Osa II)

7. RAJOITUKSET - IDENTITEETTIVARKAUDET JA TIETOJEN VÄÄRINKÄYTTÖ INTERNETISSÄ

Kokonaisarvioinnin perusteella voi olla vaikea todistaa, ettei petos ole Asiakkaan tekemä. Siksi Tenerity ei voi koskaan taata, että velkoja peruuttaa Asiakkaaseen kohdistuvan vaatimuksensa. Ei voida myöskään taata, että ei-toivottu aineisto voidaan poistaa internetistä. Lisäksi ei voida taata, että poistettavaa sisältöä ei ole muualla internetissä sen sijainnin lisäksi, joka Asiakkaalle on tiedotettu.
Tenerityllä on oikeus päättää yksittäisen tapauksen tutkiminen, mikäli Asiakkaaseen kohdistuvaa maksuvaatimusta ei voida kiistää voimassa olevan lainsäädännön, määräysten ja oikeuskäytännön nojalla, tai kun ei-toivottua sisältöä ei voida poistaa internetistä ja
Tenerity arvioi ryhtyneensä kaikkiin toimenpiteisiin, joita siltä voidaan kohtuudella vaatia tällaisessa tilanteessa.
Jos Tenerity ei pysty kiistämään Asiakkaalle suunnattua maksuvaatimusta tai poistamaan ei-toivottua materiaalia internetistä, tästä toimitetaan selvitys sähköpostitse Asiakkaalle.

8. VALTAKIRJA

Tenerity pyytää Asiakkaalta valtakirjan, mikäli luotonantajiin, luottotietoyrityksiin, verkkosivustoihin tai muihin toimijoihin on oltava yhteydessä Asiakkaan puolesta, jotta Asiakasta voidaan auttaa hankkimaan tietoja mahdollisen identiteettivarkauden havaitsemiseksi tai ryhtymään toimenpiteisiin taloudellisten tappioiden rajoittamiseksi identiteettivarkauden seurauksena tai henkilötietojen väärinkäytön estämiseksi.

9. MAKSU JA LASKUTUS

9.1 Maksu

Kotimaan Energia veloittaa Identiteettiturvasta Asiakkaan kanssa sovitun kuukausimaksun. Kotimaan Energia pidättää oikeuden muuttaa tätä maksua alla olevan kohdan 16 ehtoja noudattaen.
9.2 Laskutus

Kotimaan Energia laskuttaa Identiteettiturvasta perittävän maksun, mahdollisuuksien mukaan sähkölaskun yhteydessä.

10. IRTISANOMINEN JA PÄÄTTYMINEN

10.1 Irtisanominen

Kotimaan Energialla on oikeus irtisanoa Sopimus kahden
(2) kuukauden irtisanomisajalla. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi noudattamatta irtisanomisaikaa, mutta Asiakasta laskutetaan sen kalenterikuukauden lop- puun asti, jolloin Asiakas irtisanoi Sopimuksen. Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kotimaan Energialle tai ottamalla yhteyttä Kotimaan Energian asiakas- palveluun (yhteystiedot löytyvät kohdasta 14 alla).
10.2 Sopimuksen purkaminen

Kotimaan Energialla on oikeus purkaa Sopimus välittömästi, jos Asiakas rikkoo olennaisesti tähän Sopimukseen perustu- via maksu- tai sopimusvelvoitteitaan, eikä sopimusrikkomus- ta ole oikaistu Kotimaan Energian kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa.

11. VASTUUT

11.1 Force majeure

Kotimaan Energia ja Tenerity eivät vastaa vahingoista, menetyksistä tai viivästyksistä, joiden syynä on lainmääräys, viranomaisten päätös, luonnonkatastrofi, sotatapahtuma, lakko, työsulku, boikotti, saarto, tulipalo, räjähdys, virushyökkäys, vahingonteko tai vastaava tapahtuma, joka määritellään force majeure - tapahtumaksi.
11.2 Vastuun rajoitus

Näissä ehdoissa ja sovellettavassa pakottavassa lainsäädännössä todetun lisäksi Kotimaan Energia ja Tenerity eivät ole vastuussa mistään Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista tai muista vahingoista. Kotimaan Energia ja Tenerity eivät myöskään ole missään tapauksessa vastuussa muille osapuolille kuin Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista.

12. KOTIMAAN ENERGIA OY:N HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Jotta Kotimaan Energia voi toteuttaa Sopimuksen ja näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan, Kotimaan Energia käsittelee Identiteettiturvan tarjoamisen kannalta tarpeellisia Asiakkaan henkilötietoja. Kotimaan Energia käsittelee Asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselos- teensa mukaisesti. Ajantasaisen tietosuojaselosteen löydät osoitteesta: https://www.kotimaanenergia.fi/tietosuoja.

13. TENERITYN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tenerity on rekisterinpitäjänä vastuussa henkilötiedoista, jotka Asiakas on rekisteröinyt Online-palveluun, ja mahdollisista hakutuloksista ja tiedoista, joita Tenerity kerää Asiakkaalta, Kotimaan Energialta tai kolmansilta osapuolilta Identiteettiturvan toimittamiseksi. Henkilötiedot, jotka Asiakkaalta ke- rätään Identiteettiturvaa varten, ovat tarpeellisia palvelun toimittamiseksi sekä mahdollisten valitusten käsittelemiseksi, ja niihin kuuluvat muun muassa Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus ja luottotiedot, Asiakkaan Identiteettiturvan käyttöä koskevat tiedot ja mahdolliset hakutulokset.
Tenerity käsittelee henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön ja Tenerityn Identiteettiturvaan soveltuvan tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos Asiakas haluaa lukea oikeuksistaan tai haluaa tietää kuinka Tenerity käsittelee Asiakkaan henkilötietoja, tietosuojaselosteeseen voi tutustua sivulla https://www. tenerity.com/regulatory

14. YHTEYSTIEDOT

14.1 Palvelun sisältöön tai käyttöön liittyvät yhteystiedot
kotimaanenergia@idturva.fi

14.2 Sopimuksen voimassaoloon tai laskutukseen liittyvät asiat
Kotimaan Energia Asiakaspalvelu 09 315 816 32 (ma-pe 9-17)

15. ETÄMYYNTI JA ASIAKKAAN PERUUTTAMISOIKEUS

Mikäli Sopimus on tehty etänä tai Kotimaan Energian toimitilojen ulkopuolella kuluttajansuojalain (1978/38) 6 luvun etämyyntisäännösten mukaisesti, Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Sopimus (peruuttamisoikeus) lähettämällä siitä ilmoituksen Kotimaan Energialle 14 päivän kuluessa Sopimuksen tekemisestä ja siitä, kun Asiakas on saanut Kotimaan Energialta tiedot peruuttamisoikeuden käyttöä varten kirjallisesti tai muussa luettavassa ja kestävässä muodossa sekä peruuttamisoikeuden käyttöä koskevan vakiolomakkeen. Jos Asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan, Sopimus lakkaa olemasta voimassa ja Asiakkaan sekä Kotimaan Energian Sopimuksen ja näiden ehtojen mukaiset velvoitteet raukeavat.

16. EHTOJEN MUUTTAMINEN

Kotimaan Energia pidättää oikeuden vapaasti muokata ja kehittää Identiteettiturvaa ja muuttaa näitä ehtoja. Muutokset Identiteettiturvaan ilmoitetaan Asiakkaalle pääasiassa Kotimaan Energian verkkosivuston kautta. Hintamuutoksista ja näiden ehtojen muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti Asiakkaalle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen ehtojen muutosta.
Asiakkaalla ei ole oikeutta, osaksi tai kokonaan, siirtää näiden ehtojen mukaisia oikeuksiaan ja/tai velvollisuuksiaan ilman Kotimaan Energian kirjallista suostumusta. Kotimaan Energialla on oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle.

17. ERIMIELISYYDET

Näiden ehtojen pätevyyteen, tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Jos tällaiset neuvottelut eivät johda erimielisyyden ratkaisemiseen, Asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (https:// www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).
Erimielisyys voidaan myös käsitellä yleisessä tuomioistuimessa tai muussa lain mukaan toimivaltaisessa instanssissa Suomen lakia soveltaen.

KOTIMAAN ENERGIAN IDENTITEETTITURVAN EHDOT

OSA II – VAKUUTUSTODISTUS JA -EHDOT; Voimassa 1.5.2021 alkaen
VAKUUTUS ON OSA KOTIMAAN ENERGIAN IDENTITEETTI- TURVA-PALVELUA.
VAKUUTUSTODISTUS
Tähän vakuutukseen sovelletaan tätä vakuutustodistusta, vakuutusehtoja, Kotimaan Energia Oy:n ja AmTrust International Underwriters DAC:n tekemää vakuutussopimusta sekä Suomen lakia.
Vakuutuksenottaja

Kotimaan Energia (jäljempänä Kotimaan Energia)
Vakuutusyhtiö
AmTrust International Underwriters DAC (jäljempänä AIU)
Vakuutus
• Kattaa ID-varkaudesta aiheutuneen taloudellisen menetyksen, enintään 10 000 euroa
• Kattaa oikeudenkäyntiavustajan kustannukset ID-varkaustapauksessa, enintään 25 000 euroa
Vakuutettu

Vakuutus sisältyy vakuutetun Kotimaan Energian kanssa tehtyyn sopimukseen Identiteettiturva- palvelusta. Identiteettiturva on tarkoitettu yksityishenkilöille (jäljempänä vakuutettu).
Tämän vakuutuksen mukaisesti vakuutettu on luonnollinen henkilö, jolla on voimassa oleva sopimus Kotimaan Energian kanssa. Vakuutus kattaa vakuutetun alle 20-vuotiaat lapset, jotka asuvat vakituisesti vakuutetun luona sekä vakuutetun, jonka Kotimaan Energia on ilmoittanut AmTrust Nordic AB:lle (jäljempänä AmTrust).
Vakuutuksen voimaantulo ja päättyminen

Vakuutus on voimassa siitä päivästä alkaen, jona vakuutettu on tehnyt Identiteettiturva-palvelua koskevan sopimuksen. Vakuutus päättyy kun vakuutettu irtisanoo Identiteettitur- va-palvelua koskevan sopimuksen.
Toimenpide vahingon tapahtuessa

ID-varkaus on ilmoitettava välittömästi Identiteettiturva-palvelun asiakaspalveluun puhelinnumeroon 010 416 8035 tai sähköpostitse osoitteeseen kotimaanenergia@idturva.fi.
Määräaika vahinkojen ilmoittamiselle

Mikäli selvitetyn ID-varkauden jälkeen velka on edelleen jäljellä, siitä on ilmoitettava AmTrustille välittömästi ja viimeis- tään kahdentoista (12) kuukauden kuluessa siitä kun vakuutettu on saanut tiedon vahingosta. Mikäli vahinkoilmoitus tehdään myöhemmin ja AIU on kärsinyt vahinkoa siitä, että vahinkotapahtumasta on kulunut pidempi aika kuin kaksi- toista (12) kuukautta, vakuutuskorvausta voidaan alentaa olosuhteisiin nähden kohtuullisella tavalla.

Vahinkokäsittely

Crawford & Company
Vahinkoasian uudelleenkäsittely

Jos et ole tyytyväinen vahinkoasiaa koskevaan päätökseen, AmTrust voi käsitellä asian uudelleen. Uudelleenkäsittelyä koskeva pyyntö on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen AmT- rust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm tai sähköpostilla osoitteeseen infonordic@amtrustgroup.com.
AmTrustin vahinkolautakunta käsittelee korvausvaatimuksen uudelleen.
Valitukset

Ota vakuutusta koskevissa valitusasioissa yhteyttä AmTrustiin yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostilla osoitteeseen klagomal@amtrustgroup.com

VAKUUTUSEHDOT

Voimassa 1.5.2021 alkaen

1. MÄÄRITELMÄT

Rekisteröity asuinpaikka: Osoite, jossa luonnollinen henkilö asuu vakituisesti väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilöllisyyttä, oleskelua ja muita olosuhteita koskevien tietojen mukaan.
Vakuutuksenantaja: AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland, jota valvoo Central Bank of Ireland.
Vakuutuksenantajaa edustaa Ruotsissa sen pääasiamies AmT- rust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Ruotsi, puhelin +46 (0)8-440 38 00.
Vakuutuksenottaja ja ryhmän edustaja: Kotimaan Energia Oy, Y-tunnus 1951171-6, Keilalahdentie 2-4 02150 Espoo
Vakuutettu tai ryhmän jäsen: Luonnollinen henkilö, joka täyttää jäljempänä kohdassa kolme
(3) mainitut ehdot.
Vakuutussopimus tai ryhmäsopimus: Sopimus ryhmävakuutuksesta, jonka tekevät ryhmän edustaja ja vakuutuksenan- taja ja johon tämä vakuutus perustuu. Ryhmäsopimuksessa määrätään muun muassa ketkä kuuluvat vakuutuksen oikeutettuun ryhmään, milloin vakuutukset tulevat aikaisintaan voimaan, kuinka vakuutusta hallinnoidaan, ryhmäsopimuksen voimassaoloaika, irtisanomisoikeus.
Identiteettivarkaus (jäljempänä ID-varkaus) Rikoksen tekijä käyttää ilman vakuutetun suostumusta laittomasti vakuutetun passia, pankkikorttia, ajokorttia, henkilötunnusta, tilinu- meroa, sisäänkirjautumistunnuksia, digitaalista allekirjoitusta, pin-koodeja tai muita vastaavia henkilöllisyyden todentamisvälineitä, minkä seurauksena vakuutetulle syntyy velka tai taloudellinen menetys. Identiteettivarkausta kutsutaan ID-varkaudeksi jäljempänä näissä ehdoissa.
Identiteettiturva: Identiteettiturva on palvelu, jonka Tenerity AB (jäljempänä Tenerity) tarjoaa ryhmän edustajan välityksellä ja joka on tarkoitettu yksinomaan Kotimaan Energian yksityis- asiakkaille (kuluttajille). Identiteettiturva ostetaan erillisellä Kotimaan Energian ja kuluttajan välillä tehdyllä sopimuksella. Tämä vakuutus on osa Identiteettiturva-palvelua niin kauan kuin ryhmäsopimus on voimassa.
Puhelintuki: Identiteettiturva-palveluun (Identiteettiturva sopimusehtojen 6.5 kohta ”Rajoittaminen”) sisältyy se, että ID-varkaustapauksessa Tenerity suorittaa Kotimaan Energi- an toimeksiannosta tiettyjä toimenpiteitä vakuutetun puolesta ID-varkauden seurausten ja mahdollisten taloudellisten me- netysten rajoittamiseksi. Esimerkkinä tällaisista toimenpiteistä on perusteettomien maksuvaatimusten kiistäminen ja torjuminen. Tähän vakuutukseen perustuvien vaatimusten esittämisen edellytyksenä on, että vakuutettu on ollut yhteydessä Tenerityn tukipalveluun tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseksi.

2. RYHMÄSOPIMUS

Vakuutuksen perustana on ryhmävakuutusta koskeva sopimus, joka on tehty vakuutuksenantajan ja ryhmän edustajan (vakuutuksenottajan) välillä. Olemassa oleva ryhmäsopimus on vakuutuksen voimassaolon edellytys. Ryhmän edustaja tai vakuutuksenantaja voi irtisanoa ryhmäsopimuksen. Jos ryhmäsopimus irtisanotaan, kaikkien ryhmäsopimukseen perustuvien vakuutusten voimassaolo lakkaa 14.2 kohdassa mainitulla tavalla.

3. KUKA ON TÄMÄN VAKUUTUKSEN MUKAINEN VAKUUTET- TU (RYHMÄN JÄSEN)

Tämän vakuutuksen mukainen vakuutettu on ryhmäsopimuksen mukaan luonnollinen henkilö, joka täyttää seuraavat vaatimukset; (a) hänellä on Identiteettiturva-palvelua koskeva voimassa oleva sopimus ryhmän edustajan kanssa, (b) ryhmän edustaja on ilmoittanut hänet vakuutetuksi ryhmän jäseneksi vakuutuksenantajalle, ja (c) hän on kirjoilla Suomessa (kaikkien vaatimusten pitää täyttyä, jotta henkilö on vakuutettu ja tämän vakuutuksen piirissä). Mikäli vakuutettu kuolee, vakuutus on voimassa vakuutetun kuolinpesän hyväksi seuraavaan Identiteettiturva-palvelun eräpäivään saakka. Vakuutus kattaa myös vakuutetun alle 20-vuotiaat lapset edellyttäen, että he ovat kirjoilla samassa osoitteessa kuin vakuutettu.

4. MILLOIN VAKUUTUS TULEE VOIMAAN?

Vakuutus tulee voimaan ryhmäsopimuksessa mainittuna päivänä, ja se koskee ryhmässä kyseisenä päivänä olevia jäseniä. Sen henkilön osalta, josta tulee ryhmän jäsen myöhemmin, vakuutus tulee voimaan ryhmään liittymispäivänä, jos muuta ei mainita ryhmäsopimuksessa.
Yllä oleva tarkoittaa, että vakuutus tulee vakuutetun osalta voimaan sinä päivänä, jona vakuutetun ja ryhmän edustajan tekemä sopimus ryhmän edustajan Identiteettiturva-palve- lusta tulee voimaan, mikäli ryhmäsopimus on voimassa tänä ajankohtana.

5. KUINKA KAUAN VAKUUTUS ON VOIMASSA?

Vakuutus uudistetaan automaattisesti kuukausittain niin kauan kuin vakuutettu täyttää kohdassa kolme (3) mainitut vaatimukset ja ryhmän edustaja tai vakuutuksenantaja ei
ole irtisanonut vakuutusta.

6. MISSÄ VAKUUTUS ON VOIMASSA?

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa.

7. MITÄ VAKUUTUKSEEN KUULUU?

Vakuutus kattaa kaksi osaa; a) oikeusturva ja b) taloudellinen menetys jäljempänä kuvatulla tavalla.
7.1 Oikeusturva

Jos vakuutetun taloudellinen menetys ID-varkauden vuoksi on Tenerityn tarjoaman tukipalvelun jälkeen edelleen olemassa, vakuutuksesta korvataan vakuutetun oikeudenkäyntiavustajan kulut riita-asiassa, joka koskee kiistettyä saatavaa, joka perustuu ID- varkauteen, kuitenkin enintään summalla, joka mainitaan 12 kohdassa jäljempänä.
Riita-asialla tarkoitetaan sitä, että vakuutettu on kokonaan tai osittain kiistänyt saatavan, joka on syntynyt ID-varkauden seurauksena. Vakuutus ei kata muita kuin ID-varkauteen perustuvia saatavia.
Jotta oikeusturvavakuutus olisi voimassa, asiamiehen on edustettava vakuutettua riita-asiassa. Asiamiehen on oltava soveltuva ottaen huomioon ne vaatimukset, joita Suomen laissa asetetaan asiamiehelle, ja hänen on oltava 1) asianajaja tai asianajotoimiston avustava lakimies tai 2) muu henkilö, joka täyttää soveltuvuutta koskevat vaatimukset.
Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vain ne oikeudenkäyntiavustajan kulut, jotka mainitaan 12 kohdassa (Korvausmääräykset) jäljempänä.
7.2 Taloudellinen menetys (jäljellä oleva velka) Vakuutuksesta korvataan taloudellinen menetys, joka on aiheutunut vakuutetulle ID-varkauden seurauksena, kuitenkin enintään summalla, joka mainitaan 12 kohdassa jäljempänä.
Tällainen menetys voi koostua esimerkiksi seuraavasta:
• ID-varkauteen perustuva velka tai kustannus, jota vakuu- tettu, Tenerity tai vakuutusyhtiö ei ole voinut kiistää kokonaan, riippumatta siitä, liittyykö ID- varkauteen ostoja/ palveluja tai lainoja/luottoja.
• muistutusmaksu tai muu perintäkulu ID-varkauden perusteella.
7.3 Yhteiset ehdot oikeusturvalle ja jäljellä olevalle velalle

Korvausoikeus oikeusturvan ja taloudellisen menetyksen osalta edellyttää, että vakuutettu on ottanut yhteyttä Tenerityyn ja että Tenerityn tukipalvelussa tarpeelliseksi katsotut toimenpiteet on suoritettu loppuun. Tenerity arvioi, milloin tukipalvelussa tarpeelliseksi katsotut toimenpiteet on suoritettu loppuun ja milloin muihin toimenpiteisiin ei voida ryhtyä. Jos Tenerityn tukipalvelussa tarpeelliseksi katsottuja toimenpiteitä ei ole suoritettu, tämän vakuutuksen perusteella ei voi hakea korvausta. ID-varkauden perusteella maksettava enimmäiskorvaus mai- nitaan jäljempänä 0 kohdassa. ID-varkaus, joka johtaa useisiin rikoksiin, katsotaan yhdeksi (1) ID-varkaudeksi. Jokainen rikollinen toimi tai useat toisiinsa liittyvät rikolliset toimet, jotka johtuvat ID- varkaudesta, katso- taan yhdeksi ja samaksi ID- varkaudeksi. Vakuutuksen voimassaolo edellyttää, että ID-varkaus on tehty sinä aikana, jona vakuutettu on ollut vakuutettuna tämän va- kuutuksen mukaisesti.

8. YLEISET POIKKEUKSET

Vakuutuksenantaja vapautuu vastuustaan vakuutettua kohtaan, jos tämän vakuutuksen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia ei ole mahdollista toimeenpanna sodan, sodankaltaisen tapahtuman, sisällissodan, sotilaallisen harjoituksen, vallankumouksen, kapinan, terrorismin, atomi- tai ydinreaktion, viranomaisen toimenpiteen, takavarikon, lakon tai saarron vuoksi.

9. ERITYISET POIKKEUKSET

Vakuutuksesta ei korvata seuraavaa:
a. ID-varkaus, joka liittyy ansiotoimintaan tai virantoimitukseen ja jossa petos kohdistuu työnantajaan tai muuhun toimeksiantajaan,
b. ID-varkaus, joka aiheutuu vakuutetun rikollisesta toiminnasta,
c. Pohjoismaiden ulkopuolelle sijoittautuneen velkojan vaatimus, jota ei ole esittänyt suomalainen perintätoimisto tai vastaava,
d. menetys, jonka tavanomaisesti korvaa viranomainen, pankki, rahoitusyhtiö tai muu vastaava laitos,
e. ansionmenetys,
f. taloudellinen menetys siinä tapauksessa, että vakuutettu on maksanut ID-varkauden seurauksena syntyneen vaa- timuksen ilman, että vakuutusyhtiöllä on ollut mahdolli- suus kiistää se,
g. menetys, joka ilmenee myöhemmin kuin 12 kuukauden kuluessa ID-varkaudesta,
h. ID-varkaus, jonka on tehnyt henkilö, joka on kirjoilla samas- sa osoitteessa kuin vakuutettu. Lisäksi oikeusturvavakuu- tuksesta ei makseta korvausta seuraavissa tapauksissa:
i. Riita-asia, joka koskee ID-varkauteen perustuvaa vahingonkorvausta.
j. Vakuutettu luopuu oikeudenkäynnissä tai sen ulkopuolella mahdollisuuksistaan saada korvausta vastapuolelta.
k. Kustannukset, jotka liittyvät välimiesmenettelyyn tai muuhun instituutioon (ts. korvausta maksetaan vain yleisessä tuomioistuimessa syntyvistä kuluista).

10. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Vakuutettu on velvollinen:
• ottamaan Tenerityyn yhteyttä välittömästi, kun ID-varkaus on havaittu tai sellaista epäillään (ks. Yhteystiedot jäljempänä 15 kohdassa),
• antamaan Teneritylle valtakirjan Identiteettiturva-palvelun ehtojen mukaisesti
• ilmoittamaan petos poliisille heti kun ID- varkaus on havaittu,
• näyttämään vahvistuksen tehdystä rikosilmoituksesta,
• antamaan Teneritylle oikeat tiedot ja asiakirjat olosuh- teista, joilla on merkitystä asiassa, jotta Tenerity voi suo- rittaa tukipalvelun tavalla, joka mainitaan Identiteettitur- va-palvelun ehdoissa,
• hyväksymään ryhmän edustajan yleiset ehdot, jotka kos- kevat Identiteettiturva-palvelua, ja noudattamaan niitä.
• Lisäksi vakuutetun on noudatettava tavanomaista huo- lellisuutta. Tavanomaisella huolellisuudella tarkoitetaan, että vakuutettu:
• ryhtyy kohtuullisiin varotoimiin vahingon syntymisen estämiseksi,
• noudattaa turvallisuusmääräyksiä, joita pankit, korttiyhtiöt, muut yhtiöt tai tämä vakuutus asettaa identiteettivarkauden estämiseksi,
• noudattaa olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta, minkä yhteydessä on erityisesti huomioitava saatavuus, joka sisältyy sähköiseen tietojenkäsittelyyn siltä osin kuin on kyse ulkopuolisten mahdollisuuksista päästä yksityisluonteisiin tietoihin. Ulkopuolisilla tarkoitetaan tässä yh- teydessä myös henkilöä, joka on kirjoilla samassa osoit- teessa kuin vakuutettu.
Jos edellä mainittuja turvallisuusmääräyksiä ei ole noudatettu, korvausta saatetaan alentaa tai korvausoikeus poistaa kokonaan. Sama pätee, jos ID- varkaus liittyy vakuutetun rikolliseen toimintaan tai törkeään huolimattomuuteen.

11. OMAVASTUU

Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

12. KORVAUSMÄÄRÄYKSET

Vakuutuksenantaja päättää, milloin ja mihin toimenpiteisiin asiassa ryhdytään, mukaan lukien esimerkiksi päätös siitä, saatetaanko asia tuomioistuimen käsiteltäväksi vai suorittaako vakuutuksenantaja vakuutuksenottajalle korvauksen taloudellisesta menetyksestä; korvaussumma tältä osin voi olla enintään 10 000 euroa.
12.1 Taloudellinen menetys Taloudellisesta menetyksestä maksettava
enimmäiskorvaus vastaa tosiasiallista menetystä, ja on enintään 10 000 euroa ID-varkautta kohden yhden (1) kalenteri- vuoden aikana.

12.2 Oikeusturva

Enimmäiskorvaus oikeudenkäyntiavustajasta ID- varkausta- pauksessa on 25 000 euroa, josta enintään 4 000 euroa selvityskuluista, ID-varkautta kohden yhden (1) kalenterivuoden aikana.
Vakuutuksenantaja ei vastaa kuluista, jotka ovat aiheutuneet toimenpiteistä, joihin on ryhdytty ilman vakuutuksenantajan ennalta antamaa suostumusta. Tämä tarkoittaa, että vakuu- tetun on otettava yhteyttä vakuutuksenantajaan ennen riita-asian vireillepanoa tai oikeudenkäyntiavustajan puoleen kääntymistä.
Oikeusturvavakuutuksesta korvataan ainoastaan seuraavat oikeudenkäyntiavustajan kustannukset:
• Yleinen sääntö: Kustannusten on oltava tarpeellisia ja kohtuullisia sekä sellaisia, joita vakuutettu ei voi saada vastapuolelta.
• Asiamiehen palkkio ja kulut: Korvaus maksetaan kohtuullisesta ajankäytöstä ja tarpeellisista kuluista, ja se vahvistetaan oikeudenkäymiskaaressa ja rikosprosessilaissa olevien oikeudenkäyntikuluja koskevien säännösten mukaisesti. Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös riita-asian intressi, asian vaikeusaste ja laajuus, suoritetun työn määrä sekä se, mitä kustannuksia on yleensä tuomittu tai maksettu samankaltaisissa asioissa.
• Selvityskulut: Asian selvityskulut ennen oikeudenkäyntiä, mikäli vakuutetun asiamies tilaa selvityksen.
• Todistelu: Todistelukustannukset oikeudenkäynnissä.
• Toimituskulut: Toimituskulut oikeudessa
• Vastapuolen oikeudenkäyntikulut: Oikeudenkäyntikulut, jotka vakuutettu on tuomittu maksamaan vastapuolelle tai valtiolle riita-asian ratkaisemisen jälkeen.
• Oikeudenkäyntimaksut: Käsittelymaksut tuomioistuimessa.

13. TOIMENPITEET VAHINGON TAPAHTUESSA, VAHINKOILMOITUS JA VANHENTUMINEN

Vahinkoilmoitus

ID-varkaudesta on ilmoitettava Teneritylle välittömästi Identi- teettiturva-palvelun ehtojen mukaisesti (tukipalvelun mahdollistamiseksi).
Jos vakuutetun taloudellinen menetys ID-varkauden seurauksena on edelleen olemassa, kun Tenerityn tukipalvelussa tarpeelliseksi katsotut toimenpiteet on suoritettu loppuun, vahingosta on ilmoitettava mahdollisimman pian vakuutuksenantajan edustajalle kohdan 15 mukaisesti.
Jos edellä tarkoitetun vahinkoilmoituksen tekeminen viivästyy niin, että siitä aiheutuu vahinkoa vakuutuksenantajalle, vakuutuskorvausta alennetaan siinä määrin kuin se on kohtuullista olosuhteisiin nähden. Korvausta ei alenneta, jos vakuutetun laiminlyönti on ollut vähäinen.
Vanhentuminen

Korvausvaatimus on kuitenkin esitettävä yhden (1) vuoden kuluessa vahingon tapahtumisesta ja joka tapauksessa kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai siitä aiheutuneesta vahingosta. Jos korvausvaatimus esitetään myöhemmin, vakuutuksenantaja vapautuu vastuusta.
Vakuutuksenantajan korvauspäätöstä koskeva kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu on saanut kirjallisen päätöksen ja tiedon tästä määräajasta. Muutoin kanneoikeus on menetetty.
Rikosilmoitus

Tapahtumasta, johon vahinkoilmoitus perustuu, on tehtävä rikosilmoitus ID- varkautena, ja jäljennös rikosilmoituksesta on lähetettävä vakuutuksenantajalle yhdessä allekirjoitetun val- takirjan kanssa (mikäli vaaditaan). Osoitus siitä, että Tenerityn tukipalvelussa tarpeelliseksi katsotut toimenpiteet on suoritettu loppuun, on pyynnöstä lähetettävä vakuutuksenantajalle. Yhteystiedot vahinkotapauksessa: ks. jäljempänä 0 kohta.

14. YLEISET SOPIMUSEHDOT

14.1 Vakuutusmaksu ja sen suorittaminen Ryhmävakuutuksen vakuutusmaksut mainitaan ryhmäsopi- muksessa. Vakuutusmaksut suorittaa ryhmän edustaja eli Ko- timaan Energia Oy. Vakuutettu ei ole velvollinen suorittamaan vakuutusmaksuja vakuutuksenantajalle.
14.2 Vakuutuksen uudistaminen ja päättyminen
Vakuutus sisältyy ryhmän edustajan Identiteettiturva-palveluun niin kauan kuin ryhmäsopimus on voimassa vakuutuksenantajan ja ryhmän edustajan välillä.
Vakuutuksenantajan vastuu loppuu yhden kuukauden kulut- tua vakuutuksen irtisanomisesta, kun ryhmäsopimuksen voimassaolo päättyy tai kun vakuutetun ja ryhmän edustajan Identiteettiturva- palvelua koskeva sopimus päättyy.
14.3 Monivakuutus
Jos tämän vakuutuksen mukaisesti vakuutettu kohde on vakuutettu myös toisella vakuutuksella, johon sisältyy monivakuutusta koskeva varaus, sama varaus koskee myös tätä vakuutusta.
14.4 Vakuutuksenantaja

Tämän vakuutuksen vakuutuksenantaja on AmTrust International Underwriters DAC, rek.nro 169384, 6-8 College Green, IE-Dublin 2, D02 VP48, Ireland, jota valvoo Central Bank of Ire- land. Vakuutuksenantajaa edustaa Ruotsissa sen pääasiamies AmTrust Nordic AB, rek.nro 556671-5677, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, puhelin +46 (0)8-440 38 00. Vakuutuksenantajasta ja pääasiamiehestä käytetään jäljempänä yhteistä ilmaisua ”AmTrust”.
14.5 Valitukset

Ota vakuutusta koskevissa valitusasioissa yhteyttä AmTrust Nordic Ab:hen yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostilla osoitteeseen klagomal@amtrustgroup.com. Asia käsitellään nopeasti, tehokkaasti ja huolellisesti. Jos valituksessa on kyse väärinkäsityksestä tai yksinkertaisesta virheestä, se oikaistaan välittömästi. AmTrust ilmoittaa vakuutetulle mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti, kuinka AmTrust on arvioinut asian ja millä tavoin AmTrust on käsitellyt sitä. Jos valitusta ei voida hyväksyä, sitä koskeva päätös perustellaan.
14.6 Vahinkoasian uudelleenkäsittely

Jos vakuutettu ei ole tyytyväinen vahinkoasiaa koskevaan päätökseen, vakuutuksenantaja voi käsitellä asian uudelleen. Uudelleenkäsittelyä koskeva pyyntö on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stock- holm tai sähköpostiosoitteeseen infonordic@amtrustgroup. com. AmTrust Nordicin vahinkolautakunta käsittelee sitten uudelleen korvausvaatimuksen. Uudelleenkäsittelyä koskeva päätös annetaan kirjallisesti kahden (2) viikon kuluessa sitä koskevan pyynnön saapumisesta.
14.7 Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Ryhmäsopi- musta tai vakuutusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan suo- malaisessa tuomioistuimessa. Tämä koskee myös erimielisyyt- tä vahingosta, joka on tapahtunut ulkomailla. Mahdollisen erimielisyyden voi käsitellä myös Kuluttajariita- lautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200, www.kuluttajariita.fi Vakuutettu voi myös nostaa kanteen vakuutuksenantajaa vastaan yleisessä tuomioistuimessa.
14.8 Voimassa olevien säännösten vastaiset transaktiot

Vakuutuksenantaja ei maksa vakuutuskorvausta siltä osin kuin vahingosta maksettava korvaus on ristiriidassa Euroopan unionin tai Suomen päättämien pakotteiden tai saarron kanssa. Tämä koskee myös USA:n asettamia pakotteita tai saartoja, mikäli ne eivät ole ristiriidassa eurooppalaisten tai Suomen lakien tai säännösten kanssa. Jos maksu ei tavoita vastaan- ottajaa pakotteiden vuoksi, vakuutuksenantajan katsotaan täyttäneen vakuutukseen perustuvat velvollisuutensa. Jos vakuutuksen voimaantulon jälkeen käy ilmi, että ryhmän edusta- ja, vakuutettu esine tai edunsaaja on pakotteiden tai saarron kohteena, vakuutuksenantajalla on oikeus jättää vakuutettu/ ryhmän jäsen vakuutuksen soveltamisalan ulkopuolelle tai irtisanoa vakuutus päättymään, jos olosuhde koskee ryhmän edustajaa.

15. YHTEYSTIEDOT YM.

15.1 Vahinkotapauksessa

Ota välittömästi yhteyttä Tenerityyn puhelinnumeroon 010 416 8035 tai sähköpostitse osoitteeseen kotimaanenergia@idturva.fi